Twitter’da atılan tweetlerin başka bir sitede yayınlanması


ÖZET:
Davacı, … Tv ve … Tv’de üst düzey yöneticilik yaptığını, sosyal paylaşım sitesi olan Twitter’da paylaşımlar yapan davalı E. K. ile bu beyanları aynen yayınlayan diğer davalı “www.u…com” adresinin sahibi olan U… Medya Yayıncılık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’ni dava ederek kişilik haklarına saldırı teşkil eden sitedeki yayının tedbir yoluyla durdurulmasını istemiştir.

İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER:
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

ANAHTAR CÜMLELER:
Twitter’da atılan tweetlerin başka bir sitede yayınlanması
İnternet sitesindeki bir yayının tedbir yoluyla durdurulması istemi

T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi

Esas : 2012/4259
Karar : 2012/12421
Tarih : 12.09.2012

Davacı İ. Ş. vekili Avukat Z. E. Ş. tarafından, davalılar E. K. vd. aleyhine 13/12/2011 gününde verilen dilekçeyle internet yayınının tedbiren durdurulması istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; ihtiyati tedbir kararına yapılan itirazın reddine, tedbirin devamına dair verilen 18/01/2012 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılar vekilleri tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan raporla dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ.

Davacı, … Tv ve … Tv’de üst düzey yöneticilik yaptığını, sosyal paylaşım sitesi olan twitter’ e açıklama yapan davalı E. K. ile bu beyanları aynen yayınlayan diğer davalı “www.u…com”in sahibi olan U… Medya Yayıncılık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’ni dava ederek kişilik haklarına saldırı teşkil eden sitedeki yayının tedbir yoluyla DURDURULMASINI İSTEMİŞTİR.

Davalılar, haksız ve yersiz açılan tedbir istemli davanın REDDİNİ SAVUNMUŞTUR.

Yerel Mahkemece, davalıya ait internet sitesindeki yayının durdurulmasına dair verilen 13/12/2011 tarihli karara davalılar tarafından yapılan itiraz üzerine bu kez 26/1/2012 tarihli ek kararla itirazın reddine tedbirin devamına karar verilmiş, karar, davalılar tarafından TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

Uyuşmazlık, internet sitesinde kişilik haklarına saldırı teşkil eden yayının tedbir yoluyla durdurulması istemine ilişkindir.

23/5/2007 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5651 sayılı “Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” un 1 inci maddesinde; “içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumluluklarıyla internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûllerin” düzenlendiği,

Aynı yasanın 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında; ” içerik nedeniyle hakları ihlâl edildiğini iddia eden kişi, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabı bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasını isteyebilir. İçerik veya yer sağlayıcı kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki gün içinde, talebi yerine getirir. Bu süre zarfında talep yerine getirilmediği takdirde reddedilmiş sayılır.” dendiği, İkinci fıkrasında ise; Talebin reddedilmiş sayılması halinde, kişi on beş gün içinde yerleşim yeri  sulh  ceza  mahkemesine  başvurarak,  içeriğin  yayından  çıkarılmasına  ve  yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabın bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu talebi üç gün içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Sulh ceza hâkiminin kararına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.” şeklinde düzenlemeye yer verildiği anlaşılmaktadır.

Öte yandan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 24 üncü maddesinde; “Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hakimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebileceği”, 25 inci maddesinde; “Davacı, hakimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini isteyebileceği, davacı bunlarla birlikte, düzeltmenin veya kararın üçüncü kişilere bildirilmesi ya da yayımlanması isteminde de bulunabileceği” düzenlenmiştir.

5651 sayılı yasa, internet ortamındaki yayınlar nedeniyle kişilik haklarının saldırıya uğraması durumunda hangi usul ve esaslara göre mücadele edileceğini düzenlemekte olup bu yönüyle 4721 sayılı Medeni Kanuna göre özel yasa durumundadır. Özel yasada bir düzenlemenin varlığı halinde öncelikle uygulanacağı da hukukun genel kuralıdır.

Şu halde, 5651 sayılı yasadaki özel düzenleme gözetildiğinde bu konuda görevli mahkemenin sulh ceza mahkemesi olduğu anlaşılmaktadır. Yerel Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru değildir. Bu nedenle kararın BOZULMASI GEREKMİŞTİR.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalıların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 12/09/2012 tarihinde OYÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLDİ.

KARŞI OY YAZISI
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere göre yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanması görüşünde olduğumdan sayın çoğunluğun bozma kararına katılmıyorum.12/09/2012

Statjus

Statjus, bilişim hukuku alanına akademik anlamda katkı sağlamayı amaçlayan ve kullanıcılarına bu alanda içerik sunan bir internet platformudur.

Diğer yazıları için tıklayın:

Menü

Pin It on Pinterest