Google Adwords reklam sisteminde marka hakkına tecavüz


ÖZET:
Davacı taraf; müvekkilinin, bilgi işlem alanında faaliyet gösteren saygın bir şirket olduğunu, davalı şirketin de aynı alanda çalıştığını, müvekkilinin “P..” markasının ve www.p…net internet adresinin sahibi olduğunu, en yaygın kullanılan arama motoru Google üzerinde, davalının p.. anahtar kelimesi kullanılarak kendi reklamlarını yaptığını, bu adrese p.. kelimesi girildiğinde, sponsor bağlantı altında davalının internet adresi olan www.i…com adresinin listelendiğini, bu bağlantıya tıklandığında davalının internet sitesinin açıldığını, ileri sürerek davalının markaya tecavüzünün önlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER:
• 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK m. 61

ANAHTAR CÜMLELER:
• Google Adwords reklam sisteminde marka hakkına tecavüz

T.C.
YARGITAY
11. Hukuk Dairesi

Esas : 2012/12304
Karar : 2013/14141
Tarih : 03.07.2013

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 3.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 27/12/2011 tarih ve 2007/288 – 2011/289 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. V. C. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ düşünüldü:

Davacı vekili; müvekkilinin, bilgi işlem alanında faaliyet gösteren saygın bir şirket olduğunu, davalı şirketin de aynı alanda çalıştığını, müvekkilinin “P..” markasının ve www.p…net internet adresinin sahibi olduğunu, en yaygın kullanılan arama motoru Google üzerinde, davalının p.. anahtar kelimesi kullanılarak kendi reklamlarını yaptığını, bu adrese p.. kelimesi girildiğinde, sponsor bağlantı altında davalının internet adresi olan www.i…com adresinin listelendiğini, bu bağlantıya tıklandığında davalının internet sitesinin açıldığını, durumun Şişli 1. Sulh HM 2007/472 D. İş sayılı dosyasında tespit edildiğini ileri sürerek davalının markaya tecavüzünün önlenmesine karar verilmesini talep ve DAVA ETMİŞTİR.

Davalı vekili; Google arama motorundaki reklamın derhal kaldırıldığını, bu sebeple davanın konusuz kaldığını, davanın Google Reklamcılık ve Paz. Ltd. Şti’ne ihbarının gerektiğini, müvekkilinin davacı makasının sahip olduğu hakları ihlal eden ve zarara uğratan bir eyleminin olmadığını savunarak davanın REDDİNİ İSTEMİŞTİR.

Mahkemece; toplanan deliller, alınan bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamına göre; davalı yanın, Google arama motorunda Google adwords isimli sistemdeki davalının www.i…com olan adı tıklandığında ve p.. sözcüğü arandığında davalının reklam sitesine ulaşıldığı, p.. ibaresinin davacı adına tescilli marka ibaresi olduğu ve bilgisayar kullanıcıları olan tüketicilerin davacı ve davalının aynı alanda iştigal etmeleri sebebiyle davacının markasıyla davalının sitesine ve reklamlarına ulaşması sebebiyle karışıklığın ve dolayısıyla iltibasın olacağı, bu halde de davacı markasının davalı tarafça haksız olarak kullanılmak suretiyle markaya tecavüzde bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne KARAR VERİLMİŞTİR.

Davalı vekili,kararı TEMYİZ ETMİŞTİR.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları YERİNDE DEĞİLDİR.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,15 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 03/07/2013 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Statjus

Statjus, bilişim hukuku alanına akademik anlamda katkı sağlamayı amaçlayan ve kullanıcılarına bu alanda içerik sunan bir internet platformudur.

Diğer yazıları için tıklayın:

Menü

Pin It on Pinterest