İnternet bankacılığında bankanın sorumluluğu


ÖZET:
Bilgisi ve rızası dışında ve internet aracılığıyla, parası 3. kişilerin hesabına havale edilen davacının bir kastının veya kusurunun olmadığı, davalı bankanın internet bankacılık hizmetine yönelen bu tip tehditlere karşı güncel teknolojileri takip ederek yeni gelişmeleri bilgisayar sistemlerine entegre edip, müşterileri tarafından kullanılmasını sağlaması, hatta internet bankacılığı kullanan tüm müşterilerini bu uygulamaları kullanmaya mecbur tutması gerektiği, müşterinin haberi olmadan bilgisayar korsanlığı yoluyla başka bir hesaba aktarılmasının önlenmesi konusunda ek güvenlik tedbirleri almayan bankanın, hafif kusurundan dahi sorumlu olduğu gerekçesiyle alacağın davalı bankadan tahsiline karar verilmesi gerekir.

İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER:
• 818 sayılı Borçlar Kanunu m.41

ANAHTAR CÜMLELER:
• İnternet bankacılığı
• İnternet bankacılığında bankanın  sorumluluğu
• Banka hesabındaki paranın, bilgisayar korsanları tarafından başka hesaba aktarılması

T.C.
YARGITAY
11. Hukuk Dairesi

Esas : 2009/1506
Karar : 2010/7532
Tarih : 28.06.2010

Taraflar arasında görülen davada Kadıköy 4. Sulh Hukuk Mahkemesince verilen 19.11.2008 tarih ve 2007/62 – 2008/1561 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi D.. S.. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı bankadaki hesabından 18.01.2006 tarihinde 1.500 YTL’nin, bir diğer hesabından da 3.200 YTL’nin bilgisi ve rızası dışında 3. şahısların hesabına internet bankacılığı yoluyla havale edildiğini, zararın internet bankacılığında güvenli ortamı sağlayamayan davalı bankadan birlikte tahsilini talep ve DAVA ETMİŞTİR.

Davalı banka vekili, davacının ADSL kullanıcısı olduğu ve sabit bir İP adresi kullanmadığını, müvekkili bankanın tüm güvenlik önlemlerini aldığını, davacının seçimlik güvenlik önlemlerinden yararlanmadığını savunarak davanın REDDİNİ İSTEMİŞTİR.

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının bir kastının veya kusurunun olmadığı, davalı bankanın internet bankacılık hizmetine yönelen bu tip tehditlere karşı güncel teknolojileri takip ederek yeni gelişmeleri bilgisayar sistemlerine entegre edip, müşterileri tarafından kullanılmasını sağlaması, hatta internet bankacılığı kullanan tüm müşterilerini bu uygulamaları kullanmaya mecbur tutması gerektiği, müşterinin haberi olmadan bilgisayar korsanlığı yoluyla başka bir hesaba aktarılmasının önlenmesi konusunda ek güvenlik tedbirleri almayan bankanın, hafif kusurundan dahi sorumlu olduğu gerekçesiyle 4.700 YTL alacağın davalıdan tahsiline KARAR VERİLMİŞTİR.

Kararı, davalı vekili TEMYİZ ETMİŞTİR.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 239,18 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 28.06.2010 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Statjus

Statjus, bilişim hukuku alanına akademik anlamda katkı sağlamayı amaçlayan ve kullanıcılarına bu alanda içerik sunan bir internet platformudur.

Diğer yazıları için tıklayın:

Menü

Pin It on Pinterest