• Ana Sayfa
  • Haber
  • Torba kanun mecliste, Başbakanlık ve Bakanlıklara erişim engelleme yetkisi verilmesi öngörülüyor

Torba kanun mecliste, Başbakanlık ve Bakanlıklara erişim engelleme yetkisi verilmesi öngörülüyor


Adalet ve Kalkınma Partisi Konya Milletvekili Kerim Özkul tarafından 19 Ocak tarihinde Meclis Başkanlığına sunulan torba yasanın revize edilmiş hali 23 Ocak tarihinde “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” adıyla Başkanlığa sunuldu. Kanun teklifinde 5651 Sayılı yasaya yeni bir madde eklenmesi öngörülüyor. Bu maddenin ise daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen, bir önceki torba kanun ile internet yasasına eklenen 8. maddenin on altıncı fıkrası ile benzerlik taşıması dikkat çekiyor.

Değişiklik teklifi ile eklenmesi öngörülen maddenin:

1. Başbakanlık ve Bakanlıklara milli güvenlik ve kamu düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerine bağlı olarak erişim engelleme kararı alma yetkisinin verilmesini,

2. Teknik imkansızlık veya ihlalin ilgili içeriğe erişim engelleme ile önlenememesi halinde ise sitenin tamamı için erişim engelleme kararı verilebileceğini,

3. İlgili içerik sağlayıcısının bulunması veya erişim engelleme kararının yerine getirilmesi noktalarında işbirliği yapmayan içerik, yer ve erişim sağlayıcılara adli para cezaları verilmesini

içerdiği görülüyor.

Başbakanlık ve Bakanlıklara Erişim Engelleme Yetkisi

Teklife göre

1. Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir ve bir kaçına bağlı olarak hakim veya gecikmesinde sakınca olan hallerde Başbakanlık,

2. Milli güvenlik ve kamu düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili Bakanlıkların talebi ile Başkanlık

tarafından ilgili yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilmesi öngörülüyor. Bu durumlarda kararın derhal erişim sağlayıcılara ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirileceği ve kararın derhal ve en geç dört saat içerisinde yerine getirileceği belirtiliyor.

Kararın Başkanlık tarafından yirmi dört saat içerisinde sulh ceza hakimi onayına sunulmasının gerektiği ve hakimin, kararını kırk sekiz saat içerisinde açıklayacağı, aksi hale kararın kendiliğinden kalkacağı da bir sonraki fıkrada belirtiliyor.

Sitenin Tamamı İçin Erişim Engelleme Kararı Verilebilecek

Değişiklik teklifi ile eklenmesi öngörülen 8/A maddesinin üçüncü fıkrasında öncelikli olarak ilgili içeriğe erişimin engelleneceği ancak teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda internet sitesinin tümüne yönelik erişim engellenmesi kararı verilebileceği belirtiliyor.

Anayasa Mahkemesinin İptal Ettiği Maddelerle Benzerlik

Daha önceki torba yasalar ile 5651 Sayılı kanuna eklenen ancak daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen sekizinci maddenin on altıncı fıkrası şu şekildeydi:

Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, erişimin engellenmesi Başkanın talimatı üzerine Başkanlık tarafından yapılır. Erişim sağlayıcıları Başkanlıktan gelen erişimin engellenmesi taleplerini en geç dört saat içinde yerine getirir. Başkan tarafından verilen erişimin engellenmesi kararı, Başkanlık tarafından, yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar.

Anayasa Mahkemesi’nin 2/10/2014 tarihli ve E.: 2014/149, K.: 2014/151 sayılı kararında bu fıkranın iptaline ilişkin şu ifadeler yer almaktaydı:

Kanunun’un 9. maddesinde yargıya verilen erişimin engellenmesi yetkisinin bile sınırları çizilmiş ve bu yetkinin ölçülülük ilkesi gereğince kademeli olarak kullanılacağı belirtilmişken, dava konusu düzenlemede bu tür bir sınırlama ve kademelendirmenin yapılmadığı görülmektedir. Bunun da sınırlı bir alanda idareye çok geniş bir müdahale imkanı verdiği açıktır.

Yeni torba kanunun Başbakanlık ve Bakanlıklara verdiği yetki ile bu yetkinin tüm internet sitesini kapsayabilecek erişim engelleme kararlarına kadar varmasının, Anayasa Mahkemesince iptal edilen on altıncı fıkra ile benzerlik taşıması dikkat çekiyor.

Yetkili Mercilerle İşbirliği Yapmayan İçerik, Yer, Erişim Sağlayıcılara Adli Para Cezası

Madde kapsamında, suça konu internet içeriğini oluşturan ve yayanların bulunması için gerekli bilgilerin hakim kararı üzerine adli mercilere verilmemesi halinde, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde içerik, yer ve erişim sağlayıcılara onbin güne kadar adli para cezası verilmesi öngörülüyor.

Bununla birlikte içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirilmemesi halinde de içerik, yer ve erişim sağlayıcılara elli bin Türk Lirasından beş yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilmesi teklifte yer alıyor.

İlgili Torba Yasa Metni

İlgili torba yasa metnine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 5651 Sayılı kanunda değişiklik öngören kısım, Madde 17 kapsamında yer alıyor.

[gview file=”http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-2616.pdf” save=”0″]

Statjus

Statjus, bilişim hukuku alanına akademik anlamda katkı sağlamayı amaçlayan ve kullanıcılarına bu alanda içerik sunan bir internet platformudur.

Diğer yazıları için tıklayın:

Menü

Pin It on Pinterest