• Ana Sayfa
  • İnceleme
  • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik taslakları

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik taslakları


Elektronik Ticarette Sözleşme ve Siparişler Hakkında Yönetmelik Taslağı

Bu yönetmelikte, 1/5/2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret işlemlerinin yapıldığı ağ üzerinde bulundurmakla yükümlü oldukları genel bilgiler, sözleşme öncesinde ve sipariş sürecinde alıcılara sunmaları gereken bilgiler ile elektronik ticaretin gelişimine ilişkin uygulama usul ve esasları düzenlenmektedir.

-!- ​Bu Yönetmelik hükümleri, münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkân veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelere uygulanmaz.​

Hizmet sağlayıcılar, elektronik ticaret işlemlerini gerçekleştirdikleri ağ üzerindeki ana sayfalarında yer alan “iletişim” başlığı altında​, aşağıdaki güncel tanıtıcı bilgilerini, doğrudan ulaşılabilecek şekilde, doğru ve eksiksiz olarak bulundurmakla yükümlüdür:

a) Esnaflar için vergi kimlik numarası veya T.C. kimlik numarası, tacirler için ise MERSİS numarası, b) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi,
c) Mensubu olduğu meslek odası ve varsa üyesi olduğu sektörel kuruluşlar ile meslekle ilgili davranış kuralları ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğine ilişkin bilgiler.

Aracı hizmet sağlayıcılar kendileriyle ilgili olarak ​hizmet sağlayıcılara ilişkin yukarıda sayılan yükümlülükleri aynı usulle sağlamak zorundadır. Ayrıca aracı hizmet sağlayıcılar, satıcının;

a) Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az birini
b) Sicile kayıtlı merkezinin bulunduğu ilini
c) Esnaflar için vergi kimlik numarası veya T.C. kimlik numarası, tacirler için ise MERSİS numarasını
ç) Onaylanmış telefon numarasının kendisinde var olduğuna ilişkin bilgilendirmeyi satıcıya tahsis ettikleri alanda göstermekle yükümlüdür.

Aracı hizmet sağlayıcılar, tacir veya esnaf olmayan satıcıların ise;​ (a) Adı ve soyadını​ (b) İkametgâhının bulunduğu ilini (c) Onaylanmış telefon numarasının kendisinde var olduğuna dair bilgilendirmeyi​, satıcıya tahsis ettikleri alanda göstermekle yükümlüdür.

-!- ​Aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

​Yine yönetmelikte düzenlendiği üzere hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar, sözleşme hükümlerinin ve genel işlem şartlarının, alıcı tarafından yeniden görülebilmesi, basılı bir şekilde kullanılabilmesi ve saklanabilmesi amacıyla söz konusu hususların alıcıya fiziki veya elektronik ortamda gönderilmesini sağlar.

Siparişin teyidi hususunda hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar, alıcının siparişini aldığını, işlemin yapıldığı ağ üzerinden yapılan bir bildirimle ve ayrıca elektronik posta, kısa mesaj, telefon araması, faks gibi araçlardan en az biriyle gecikmeksizin teyit eder. Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar, elektronik ticaret faaliyetinde bulundukları alan adlarını ticaret veya esnaf siciline tescil ettirir. Ayrıca aracı hizmet sağlayıcılar; TSE Elektronik Ticaret Uygulama Koruma Profili Versiyon 1.0, SSL sertifikası ve 3DSecure protokolü standardına uyum sağlar ve Bakanlığın bir protokol çerçevesinde belirleyeceği akredite kuruluşlardan alacağı sertifikayı da Genel Müdürlüğe bildirir. Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar; bu Yönetmelik çerçevesinde yapmış oldukları işlemler nedeniyle elde ettikleri kişisel verilerin, saklanmasından ve hukuka aykırı olarak bunlara erişilmesini ve işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyinin sağlanmasından sorumludur. Kişisel verileri ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemez ve başka amaçlarla kullanamaz. Bu veriler hangi amaçla alındıysa ancak o amaçla kullanılabilir.

Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar, kendisiyle ilgili şikâyet konusu iddialara yönelik olarak hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür. Elektronik ticaret işlemlerine ilişkin elektronik kayıtlar, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar tarafından 6 ay süreyle saklanmalıdır. Talep edilmesi halinde bu kayıtlar Bakanlığa sunulmak zorundadır.

Şikâyet başvuruları, yazılı olarak ıslak imzayla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden güvenli elektronik imza ya da mobil imza yoluyla İl Müdürlüğüne yapılabilir. 

Şikâyet başvurusu, elektronik ticaret işlemlerine yönelik ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde yapılır.

Hizmet sağlayıcı, İl Müdürlüğü tarafından talep edilen söz konusu şikâyetle ilgili bilgi ve belgeleri, bu talebin tebliğinden itibaren 15 gün içinde teslim etmekle yükümlüdür. Gerekli hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere 15 gün uzatılabilir. Aksi takdirde, hizmet sağlayıcıya Kanunda öngörülen idari para cezası uygulanır.

Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenlere Kanun uyarınca uygulanacak idari para cezası kararını vermeye, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının sicile kayıtlı merkezinin bulunduğu yerdeki İl Müdürü yetkilidir.

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Taslağı

Bu yönetmelikte, 1/5/2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari ​iletişime dair bilgi verme yükümlülükleri ile ticari elektronik iletilerde uyulması gereken usul ve esasları ​düzenlenmektedir.

​-!- Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki işletmecilerin abone ve kullanıcılarıyla münhasıran kendi mal ve hizmetlerine ilişkin gönderdikleri ticari elektronik iletiler bu ​​yönetmelik kapsamı dışındadır.

Yönetmelik kapsamında, ticari elektronik iletinin içeriği alıcıdan alınan onaya uygun olmak zorundadır.Ticari elektronik iletinin içeriğinde; ticaret unvanı, tescilli marka adı ve işletme adı bilgilerinden en az biri yer alır.

​Ayrıca iletide, elektronik iletişim aracının türüne bağlı olarak hizmet sağlayıcının telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgilerinden en az birine yer verilir. ​

İletinin başlangıcında, tanıtım ve bilgilendirme gibi ticari iletişimin belirlenebilir olmasını sağlayan bir ibareye yer verilir. Promosyonların geçerlilik süresi ve alıcının bunlardan faydalanmak için yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülüklere ilişkin şartlar, açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde, bu hususlara özgülenmiş bir URL adresi veya müşteri hizmetleri numarası gibi kolay bir şekilde ulaşılabilecek yöntemlerle sunulur.

-!- ​Ticari elektronik ileti, alıcıya ancak önceden onayı alınmak kaydıyla gönderilebilir.

-!- Kutlama ve temenni gibi hizmet sağlayıcının imajını artırabilecek iletiler ile onay alma amaçlı gönderilecek iletiler, ticari elektronik ileti kapsamındadır.

-!- Onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir.

Onaya ilişkin ispat yükü hizmet sağlayıcıya ait olup, bu onay aşağıdaki şekil ve esaslara tabidir:

a) Yazılı olarak alınan onayda, onayı verenin imzası aranır.
b) Elektronik iletişim araçlarıyla alınacak yazılı veya sözlü onayda, alıcının olumlu bir irade beyanının alınmış olması zorunludur. Alıcının sessiz kalması durumunda onay isteği zımni olarak reddedilmiş sayılır.
c) Onayın ticari elektronik ileti gönderilmek amacıyla alındığı ibaresine onay içeriğinde açıkça yer verilir.
ç) Onayda, ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacağı bilgisine yer verilir.
d) Onay, abonelik sözleşmesi, satış sözleşmesi ve üyelik sözleşmesi gibi herhangi bir sözleşmeye dâhil edilmeden ayrı bir şekilde alınır.
e) Elektronik posta adresi ve telefon numarası gibi elektronik iletişim adreslerinin internet üzerinden verilmesi suretiyle alınacak onaylarda, iletişim adresinin türüne bağlı olarak, doğrulama kodu veya doğrulama bağlantı adresi ile alıcılara bu adres beyanının doğrulatılması şartı aranır.
f) İnternet bankacılığı gibi kişisel bilgilerin ancak doğrulanarak girildiği elektronik ortamlarda onay için yeniden doğrulama şartı aranmaz.
g) İş ortakları, iştirakler veya üçüncü kişiler gibi açık olmayan ibareler kullanılarak genel nitelikte onay alınamaz. Bu gerçek veya tüzel kişiler onayda ayrı ayrı gösterilmek zorundadır.
ğ) Hizmet sağlayıcı aldığı onayı, kendisine ait olan mal veya hizmetle sınırlı kalmak kaydıyla, bir sözleşmeye bağlı olarak faaliyette bulunan bayi işletme ve özel yetkili işletmelere içerikte yer vererek de kullanabilir.
h) Elektronik ortamlarda alınacak onaylarda onay metni içerisinde olumlu irade beyanını gösteren ibare, önceden işaretlenmiş bir şekilde yer alamaz.

-!- ​İleti gönderilecek alıcıların esnaf veya tacir olması halinde, bunlara önceden onay alınmaksızın ticari elektronik ileti gönderilebilir. Onay gerektirmeyen hususlar ise şu şekildedir:

 Temin edilen mal ve hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik olarak; alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla hizmet sağlayıcıya elektronik iletişim adresini vermesi halinde, bu tür ticari elektronik iletilerin gönderilmesi için ayrıca onay alınmaz.

​- Hizmet sağlayıcı tarafından, bir mal veya hizmetle ilgili alıcının bilgi talebi üzerine gönderilen ticari elektronik iletide, talep edilen bilgilerle sınırlı kalmak kaydıyla önceden onay şartı aranmaz.

​- Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletilerde önceden onay alma zorunluluğu aranmaz. Ancak bu tür bildirimlerde de mal veya hizmetler özendirilemez veya bunların tanıtımı yapılamaz.

-!- ​Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin, ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Ret hakkının kullanılmış olması verilen onayı bütünüyle geçersiz kılar.

-!- Hizmet sağlayıcı, alıcının ret bildirimi için iletide, müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresini vermek zorundadır. İleti; kısa mesaj, elektronik posta, arama, faks gibi hangi yöntemlerle gönderildiyse, ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı yöntemle sağlanır.

-!- ​Ret bildirimi imkânı gönderilen her bir ticari elektronik iletide yer alır.

Ret bildiriminin uygulanmasında, hizmet sağlayıcı, alıcının ticari elektronik iletiyi almayı reddettiğine ilişkin talebinin, kendisine ulaşmasını müteakip üç iş günü içinde alıcıya ticari elektronik ileti göndermeyi durdurur.

Başkalarının mal ve hizmetini tanıtmaya veya imajını artırmaya yönelik içeriği göndermek amacıyla onay alan ve alıcılara ticari elektronik ileti gönderenler aracı hizmet sağlayıcı olarak kabul edilir. Ancak içerikte yer alan mal ve hizmetlere ilişkin zilyetliğin veya mülkiyetin gönderene ait olması halinde, gönderen hizmet sağlayıcı olarak değerlendirilir. Ticari iş ortakları, iştirakleri veya üçüncü kişilerin mal ve hizmetlerini tanıtmak ve bunların imajını artırmak için ticari elektronik ileti gönderenler de aracı hizmet sağlayıcı olarak kabul edilir.

Aracı hizmet sağlayıcıların aldıkları onayda, ticari iş ortakları, iştirakleri veya üçüncü kişiler gibi başkasına ait içeriği gönderebileceği hususu açıkça yer alır. Aracı hizmet sağlayıcılar, bu ​y​önetmelikte kendisine ait vermesi gereken bilgilerin yanı sıra içerikte mal veya hizmetini tanıttığı veya imajını artırdığı gerçek ve tüzel kişinin de tanınmasını sağlayan tescilli marka adı, ticaret unvanı veya işletme adı bilgilerinin en az birine yer verir.

Elektronik Ticarette Sözleşme ve Siparişler Hakkında Yönetmelikte düzenlenen aracı hizmet sağlayıcılar, elektronik ortam sundukları mal veya hizmetlere ilişkin olmak kaydıyla, yapacakları ticari iletişimde bu ​yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcı olarak kabul edilir.

​-!- ​Aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

Mevcut veri tabanlarının kullanımı hakkında:​

-!- Kanunun yürürlük tarihinden önce, hizmet sağlayıcı ve alıcı arasında doğrudan mal veya hizmet temini ilişkisi olması kaydıyla, ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerinin alınması ile oluşturulan veri tabanlarının onaylı olduğu kabul edilir. ​​(bu veri tabanları, yalnızca bu ​yönetmeliğin 7​. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki şartları taşıması kaydıyla kullanılabilir.)

Yazılı olarak alınan onayda, onayı verenin imzası ​ve elektronik iletişim araçlarıyla alınacak yazılı veya sözlü onayda, alıcının olumlu bir irade beyanının alınmış olması şartları​nı​ taşıması koşuluyla Kanunun yürürlük tarihinden önce ticari elektronik ileti göndermek amacıyla oluşturulan veri tabanlarının onaylı olduğu kabul edilir.

​-!- Hizmet sağlayıcı; ​bu ​yönetmelik çerçevesinde yapmış oldukları işlemler nedeniyle elde ettikleri kişisel verilerin saklanmasından ve hukuka aykırı olarak bunlara erişilmesini ve işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyinin sağlanmasından sorumludur. ​Ayrıca kişisel verileri ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemez ve başka amaçlarla kullanamaz. Bu veriler hangi amaçla alındıysa ancak o amaçla kullanılabilir.

​-!- Hizmet sağlayıcı, kendisiyle ilgili şikâyet konusu iddialara yönelik olarak hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.

​-!- Gönderilen ticari elektronik iletilere ilişkin elektronik kayıtlar, hizmet sağlayıcılar tarafından 6 ay süreyle saklanmalıdır.  Şikâyet başvuruları, yazılı olarak ıslak imzayla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden güvenli elektronik imza ya da mobil imza yoluyla İl Müdürlüğüne yapılabilir. 

​Ayrıca başvurularda;
a) Kısa mesaj yoluyla yapılan ticari iletişimde; şikâyetçinin telefon numarası, şikâyetçinin abonesi olduğu GSM operatörünün adı, şikâyete konu iletiyi gönderenin numarası, bu numaranın bulunmaması halinde marka ve işletme adı gibi alfanumerik bilgisi, iletinin gönderilme tarihi, saati ve içeriği ile esnaf veya tacir olmaları halinde bu bilgisine yer verilir. İletinin yazılı veya görsel bir örneği başvuruya eklenir.
b) Elektronik posta yoluyla yapılan ticari iletişimde; şikâyetçinin elektronik posta adresi, şikâyetçiye elektronik posta hizmeti sağlayan işletmenin adı, şikâyete konu iletiyi gönderenin elektronik posta adresi, iletinin gönderilme tarihi, saati ve içeriği ile esnaf veya tacir olmaları halinde bu bilgisine yer verilir. İletinin yazılı veya görsel bir örneği başvuruya eklenir.
c) Sesli arama yoluyla yapılan ticari iletişimde; şikâyetçinin telefon numarası, şikâyetçinin abonesi olduğu GSM veya sabit hat operatörü adı, şikâyete konu iletiyi gönderenin numarası, bu numaranın alınamaması halinde marka ve işletme adı gibi bilgisi, iletinin gönderilme tarihi, saati ve içeriği ile esnaf veya tacir olmaları halinde bu bilgisine yer verilir.

-!- ​Şikâyet başvurusu, ticari elektronik iletinin gönderildiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde yapılır.

Hizmet sağlayıcı, İl Müdürlüğü tarafından talep edilen söz konusu şikâyetle ilgili bilgi ve belgeleri, bu talebin tebliğinden itibaren 15 gün içinde teslim etmekle yükümlüdür. Gerekli hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere 15 gün uzatılabilir. Aksi takdirde, hizmet sağlayıcıya Kanunda öngörülen idari para cezası uygulanır.

Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenlere Kanun uyarınca uygulanacak idari para cezası kararını vermeye, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının sicile kayıtlı merkezinin bulunduğu yerdeki İl Müdürü yetkilidir.

Raşit Can Koca

Diğer yazıları için tıklayın:

Menü

Pin It on Pinterest